Obchodné podmienky

Tu stahuj : Obchodné podmienky spoločnosti UNISERVICE, s.r.o.
Obchodné podmienky spoločnosti UNISERVICE, s.r.o.
pre dodávky plnení na základe objednávky
(ďalej len „Obchodné podmienky“)
účinné od 01.12.2022

 

I. Úvodné ustanovenia
1. Spoločnosť UNISERVICE, s.r.o., so sídlom Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 35684933, je obchodnou spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 10504/B (ďalej ako „Objednávateľ“).
2. Tieto Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť objednávky Objednávateľa (ďalej ako „Objednávka“), ktorou si Objednávateľ objednáva u dodávateľa uvedeného v Objednávke (ďalej ako „Dodávateľ“) dodanie tovaru, služby, montáž, dielo a/alebo iné plnenie od dodávateľa špecifikované v objednávke (ďalej ako „Plnenie“) pre objednávateľa, prípadne pre objednávateľa ako správcu bytových domov obstarávajúceho Plnenie pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení (ďalej ako „Zákon o vlastníctve bytov“), alebo ako správcu iných nehnuteľností, prípadne za účelom plnenia iných zmluvných a zákonných povinností Objednávateľa.
II. Vznik zmluvného vzťahu
1. Objednávka, ktorej súčasťou sú tieto Obchodné podmienky, predstavuje návrh Objednávateľa adresovaný Dodávateľovi na uzatvorenie zmluvy s obsahom uvedeným v Objednávke a v týchto Obchodných podmienkach.
2. Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú a aplikujú na všetky zmluvy a zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú na základe akceptácie Objednávky Objednávateľa Dodávateľom, a to bez ohľadu na to, či daný právny vzťah spadá pod kúpnu zmluvu alebo zmluvu o dielo alebo iný zmluvný typ alebo nepomenovanú zmluvu (ďalej ako „Zmluva“) a platia aj ako súčasť Zmluvy a jej obsahu až do doby úplného vysporiadania všetkých pohľadávok vzniknutých medzi Objednávateľom a Dodávateľom zo Zmluvy.
3. Zmluva medzi Dodávateľom a Objednávateľom, s obsahom uvedeným v Objednávke a týchto Obchodných podmienkach, vzniká okamihom akceptácie Objednávky Objednávateľa Dodávateľom.
4. Objednávka môže byť Dodávateľovi predložená v písomnej, elektronickej forme a/alebo formou emailovej komunikácie, ktorú môže Dodávateľ akceptovať písomne, telefonicky, elektronickou formou, formou emailovej komunikácie a/alebo aj konkludentnou formou. V záujme odstránenia pochybností platí, že akýmkoľvek uskutočňovaním Plnenia, vrátane začatia poskytovania a/alebo uskutočňovania Plnenia uvedeného v Objednávke, Dodávateľ akceptuje Objednávku Objednávateľa a jej Obchodné podmienky.
5. V prípade, ak k uzatvoreniu Zmluvy došlo telefonicky, konkludentne alebo aj inak, je Dodávateľ povinný na prvú výzvu Objednávateľa bezodkladne potvrdiť Objednávateľovi uzatvorenie Zmluvy, resp. dodatočne potvrdiť akceptáciu
Objednávky písomne alebo prostriedkami emailovej komunikácie podľa voľby Objednávateľa.
III. Cena a platobné podmienky
1. Cena Plnenia je uvedená v Objednávke a je pre obe zmluvné strany akceptáciou Objednávky záväzná.
2. Zmena v cene Plnenia je možná iba na základe písomnej dohody Objednávateľa a Dodávateľa. Ak nie je v Objednávke uvedené inak, platí, že cena uvedená v Objednávke je cenou fixnou v mene EUR bez dane z pridanej hodnoty (ďalej ako „DPH) podľa zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení (ďalej ako „Zákon o DPH“), a o ktorú bude dohodnutá cena Plnenia navýšená. V prípade Dodávateľa, ktorý nie je registrovaným platcom DPH, a ak z Objednávky a/alebo Zmluvy nevyplýva inak, cena uvedená v Objednávke predstavuje konečnú cenu.
3. Ak z Objednávky nevyplýva výslovne inak, cena za Plnenie uvedená v Objednávke zahŕňa všetky ceny tovarov, dodávok prác, montáž, dovoz, inštaláciu, skúšky, materiály a ďalšie akékoľvek náklady Dodávateľa spojené s dodaním a poskytnutím Plnenia vrátane ciel, daní, poistenia, režijných nákladov Dodávateľa, ktoré sú potrebné na poskytnutie a dodanie Plnenia Dodávateľom.
4. Dodávateľ má nárok na zaplatenie dohodnutej ceny Plnenia v prípade riadne a včas poskytnutého a dodaného Plnenia Dodávateľom. Postupná splatnosť ceny za Plnenie po častiach postupne po dokončení ucelených častí Plnenia v čiastkach zodpovedajúcich dodaným a/alebo poskytnutým častiam Plnenia je možná len na základe písomnej dohody s Objednávateľom.
5. Dodávateľ je oprávnený a povinný vystaviť Dodávateľovi faktúru až po riadnom a včasnom poskytnutí a dodaní Plnenia podľa Zmluvy bez vád a nedorobkov.
6. Všetky platby a iné peňažné záväzky, na ktoré má alebo bude mať Dodávateľ podľa Zmluvy právo, budú zaplatené na základe daňových, resp. účtovných dokladov (faktúra) riadne vystavených a doručených Dodávateľom Objednávateľovi, a ktoré budú riadne obsahovať všetky náležitosti podľa príslušných právnych predpisov, pričom súčasťou každej faktúry za Plnenie bude kópia Objednávky na Plnenie a Objednávateľom podpísaný preberací protokol na Plnenie. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa príslušných právnych predpisov a týchto Obchodných podmienok (napr. nebude jej súčasťou / prílohou kópia Objednávky Plnenia a preberacieho protokolu Plnenia), je Objednávateľ oprávnený faktúru Dodávateľovi vrátiť, pričom lehota jej splatnosti začne plynúť až odo dňa doručenia riadne vystavenej faktúry podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a týchto Obchodných podmienok.
7. Ak nie je pre konkrétnu platbu alebo peňažný záväzok Objednávateľa Zmluvou stanovené inak, sú tieto platby a záväzky splatné do 20 dní odo dňa doručenia riadneho dokladu (faktúry) Dodávateľom Objednávateľovi za podmienok podľa týchto Obchodných podmienok, a to bez ohľadu na lehotu splatnosti uvedenú vo faktúre Dodávateľa.
8. Všetky platby a iné peňažné záväzky Objednávateľa, na ktoré vznikne Dodávateľovi nárok podľa Zmluvy, budú zaplatené Objednávateľom Dodávateľovi prevodom príslušnej čiastky na bankový účet Dodávateľa uvedený vo faktúre Dodávateľa. Obe zmluvné strany súhlasia s vylúčením platieb v hotovosti. Peňažný záväzok Objednávateľa sa považuje za splnený dňom, kedy je príslušná čiastka odpísaná z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa uvedeného na faktúre Dodávateľa alebo ak tento peňažný záväzok zanikne inak.
9. Ak spadá dodanie Plnenia do režimu tzv. prenesenej daňovej povinnosti, je Objednávateľ povinný o tom pred vystavením faktúry písomne oznámiť Dodávateľovi záujem aplikovať prenos daňovej povinnosti a v prípade súhlasu Objednávateľa vo faktúre uviesť, že zdaniteľné plnenie je uskutočnené v režime prenesenej daňovej povinnosti podľa Zákona o DPH a že výšku dane je povinný doplniť a priznať platca, pre ktorého je plnenie uskutočnené.
10. Objednávateľ a Dodávateľ sa dohodli, že ak Objednávateľ uhradí alebo bude zo strany daňového úradu voči Objednávateľovi ako ručiteľovi v zmysle § 69b Zákona DPH úspešne uplatnený nárok na zaplatenie neuhradenej DPH alebo časti DPH z faktúr znejúcich na cenu za Plnenie podľa Zmluvy, ktorú Dodávateľ neuhradil v lehote splatnosti, momentom úhrady splatnej DPH alebo jej časti Objednávateľom vzniká Objednávateľovi voči Dodávateľovi splatná peňažná pohľadávka vo výške uhradenej DPH (ďalej ako „Pohľadávka“), pričom Pohľadávka je okamihom svojho vzniku započítateľná s pohľadávkou Dodávateľa voči Objednávateľovi na úhradu ešte neuhradenej ceny za Plnenie. Na ten účel Objednávateľ zašle Dodávateľovi započítací prejav vôle v písomnej podobe spolu s určením výšky Pohľadávky.
11. Dodávateľ sa zaväzuje Pohľadávku bezodkladne uhradiť Objednávateľovi, a to najneskôr v lehote 3 kalendárnych dní odo dňa vyzvania Objednávateľom Dodávateľa, pričom v prípade omeškania Dodávateľa, je Dodávateľ povinný platiť Objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,25 % z neuhradenej časti Pohľadávky za každý až začatý deň omeškania Dodávateľa s úhradou Pohľadávky.
12. Ak sa v čase vzniku Pohľadávky nachádzajú u Objednávateľa hnuteľné veci Dodávateľa, Objednávateľ má zádržné právo na všetky tieto hnuteľné veci, ktoré by bol inak povinný vydať Dodávateľovi, a to aj v prípade, že v čase uloženia hnuteľných vecí mu Dodávateľ uložil povinnosť, aby s hnuteľnými vecami naložil spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s výkonom zádržného práva.
13. Rovnaké pravidlá ako sú uvedené v odseku 10 až 12 tohto článku sa uplatnia aj v prípade, že daňový úrad použije na úhradu splatnej DPH Dodávateľa nadmerný odpočet alebo jeho časť uplatňovaný Objednávateľom u daňového úradu.
IV. Poskytnutie Plnenia
1. Dodávateľ je povinný riadne a včas poskytnúť a dodať Plnenie špecifikované v Objednávke, poskytnúť Objednávateľovi všetko súvisiace plnenie, ku ktorému sa Zmluvou zaviazal a previesť na Objednávateľa, resp. ním určené osoby vlastnícke právo k Plneniu. Objednávateľ je na základe Zmluvy povinný riadne poskytnuté a dodané Plnenie prevziať a zaplatiť za také Plnenie dohodnutú cenu a poskytovať nevyhnutne potrebnú súčinnosť k jeho vykonávaniu a dodaniu, a to všetko v rozsahu a za podmienok uvedených v Objednávke, týchto Obchodných podmienkach a Zmluve.
2. Dodávateľ je povinný začať s dodávaním a poskytovaním Plnenia v lehote uvedenej v Objednávke. Ak lehota na začatie dodávania a poskytovania Plnenia v Objednávke nie je uvedená, je povinný Dodávateľ začať dodávať a poskytovať Plnenie bezodkladne od okamihu akceptácie Objednávky Dodávateľom.
3. Dodávateľ je povinný dodať a poskytnúť Plnenie riadne a včas, t.j. v termíne a lehote uvedenom v Objednávke, inak bezodkladne od okamihu akceptácie Objednávky Dodávateľom.
4. S predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa môže Dodávateľ začať poskytovať a dodávať Plnenie a poskytnúť a dodať Plnenie aj pred dohodnutou dobou.
5. Dodávateľ postupuje a koná pri dodávaní a poskytovaní Diela samostatne, vo vlastnom mene a na vlastný účet, pritom je povinný dodržiavať pokyny Objednávateľa a ním poverených osôb. Na nevhodnosť pokynov Objednávateľa je Dodávateľ povinný bezodkladne upozorniť Objednávateľa.
6. Dodávateľ je povinný dodať a poskytnúť Plnenie s odbornou starostlivosťou, v obvyklej kvalite, akosti a dohodnutom množstve, vhodnou technológiou a v plnom súlade s odsúhlasenou projektovou a inou predpísanou a povinnou dokumentáciou (ak sa na Plnenie vzťahuje) a v súlade so všetkými platnými normami a právnymi predpismi. Pri dodávaní a poskytovaní Plnenia je povinný postupovať tak, aby tým
nerušil a ani neobmedzoval žiadne osoby nad nevyhnutnú mieru podľa povahy Plnenia.
7. Dodávateľ je povinný pri poskytovaní a dodávaní Plnenia postupovať v súlade so všetkými relevantnými právnymi predpismi a normami, a to najmä nie však výlučne predpismi a normami z oblasti živnostenskej, hygienickej, pracovnoprávnej (vrátane BOZP, zamestnanosti a zákazu nelegálnej práce), daňovej, sociálneho a zdravotného poistenia a zamestnávania a pobytu cudzincov a je povinný si včas zabezpečiť všetky potrebné povolenia a súhlasy k poskytovaniu a dodaniu Plnenia podľa Objednávky. V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto bodu je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
8. Ak nebolo dohodnuté inak, Plnenie je povinný dodať / poskytovať Dodávateľ výlučne v pracovné dni v čase medzi 8,30 hod. až 16,00 hod.
9. Dodávateľ je oprávnený aj bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa poveriť poskytovaním alebo dodávaním Plnenia alebo jeho časti inú osobu, pričom však má zodpovednosť, ako by Plnenie poskytoval alebo dodával sám. Na výzvu Objednávateľa je Dodávateľ povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi a poskytnúť mu všetky ním požadované údaje o pracovníkoch a subdodávateľoch Dodávateľa, ktorých Dodávateľ používa alebo použije na poskytnutie a/alebo dodanie Plnenia. Bez ohľadu na vyššie uvedené má Objednávateľ právo odmietnuť zapojenie konkrétnej tretej osoby do poskytovania a/alebo dodania Plnenia z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez udania dôvodu a v takom prípade je Dodávateľ povinný zdržať sa poskytovania a/alebo dodania Plnenia takou osobou.
10. Dodávateľ zodpovedá Objednávateľovi ako aj tretím osobám za všetky priame ako aj nepriame škody spôsobené Dodávateľom pri poskytovaní alebo dodávaní Plnenia.
11. Dodávateľ zodpovedá za bezpečnosť jeho pracovníkov a poverených osôb, prostredníctvom ktorých bude poskytovať alebo dodávať Plnenie.
12. Ak Objednávateľ neurčí inak, za Objednávateľa je vo vzťahu k Plneniu uvedenom v Objednávke oprávnený v rozsahu uvedenom nižšie konať zástupca Objednávateľa uvedený v Objednávke, a ktorý je oprávnený udeľovať Dodávateľovi pokyny, konať vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa odsúhlasovania technickej a inej dokumentácie, postupu pri dodávaní a poskytovaní Plnenia a na iné technické a organizačné úkony, ktoré sú potrebné na riadne a včasné poskytnutie a dodanie Plnenia.
V. Miesto Plnenia
1. Dodávateľ je oprávnený a povinný poskytnúť a/alebo dodať Plnenie v/do miesta špecifikovanom v Objednávke, inak v/do sídla Objednávateľa (ďalej ako „Miesto Plnenia“).
2. Ak sa nedohodlo inak, je Objednávateľ povinný zabezpečiť sprístupnenie Miesta Plnenia Dodávateľovi tak, aby Dodávateľ mohol splniť svoje zmluvné záväzky.
3. Dodávateľ sa zaväzuje nepoužiť na Mieste plnenia žiadne nebezpečné alebo nevhodné alebo neschválené materiály a pracovné postupy. Dodávateľ je povinný na Mieste Plnenia udržovať poriadok a čistotu zodpovedajúcu povahe Plnenia, bez omeškania odstraňovať vzniknuté odpady a nečistoty, a to v súlade s príslušnou právnou úpravou na úseku nakladania s odpadmi, stavebnými predpismi a inými príslušnými právnymi predpismi a v súlade s jednotlivými zväzkami tejto Zmluvy.
4. Dodávateľ sa zaväzuje pre Miesto Plnenia na základe zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení zaistiť požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečné práce v rozsahu danom touto právnou normou, ak sa taká na Plnenie aplikuje.
5. Za ochranu zdravia a bezpečnosti práce všetkých osôb Dodávateľa, vrátane jeho subdodávateľov a pracovníkov, a vhodnosť všetkých prác a metód v Mieste Plnenia počas poskytovania a dodávania Plnenia zodpovedá Dodávateľ. Dodávateľ je povinný zabezpečiť koordináciu bezpečnosti práce podľa príslušných právnych predpisov, zaistiť bezpečnosť práce a prevádzky, hlavne dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany na pracovisku a ekológie a zodpovedá za škody vzniknuté ich porušením Objednávateľovi a tretím osobám.
6. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby Plnenia neposkytovali a/alebo nedodávali osoby pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, a aby na Mieste Plnenia nefajčili.
7. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Dodávateľovi k splneniu jeho záväzkov zo Zmluvy nevyhnutne potrebnú súčinnosť. V prípade, ak neposkytnutá súčinnosť Objednávateľa bráni
Dodávateľovi vo vykonávaní a dodávaní Plnenia, je o tom povinný bezodkladne upovedomiť Objednávateľa. Ak neposkytnutá súčinnosť Objednávateľa bráni Dodávateľovi vo vykonávaní a dodávaní Plnenia podstatným spôsobom, a ak Objednávateľ nezjedná nápravu, Dodávateľ je oprávnený pozastaviť poskytovania dodávanie Plnenia, ak ich pozastavenie vopred písomne oznámil Objednávateľovi.
8. Ochranu a bezpečnosť v priebehu dodávania a/alebo poskytovania Plnenia, ochranu všetkého doneseného materiálu, výrobkov, náradia a iných vecí Dodávateľa a jeho pracovníkov či subdodávateľov, ktoré na Miesto Plnenia dopravil alebo umožnil alebo nechal dopraviť Dodávateľ, je povinný zabezpečiť Dodávateľ. Objednávateľ nezodpovedá a nie je povinný nahradiť Dodávateľovi škody vzniknuté Dodávateľovi v súvislosti s poskytovaním a/alebo dodávaním Plnenia, a to ani na veciach vnesených Dodávateľom do Miesta Plnenia za účelom poskytovania a/alebo dodávania Plnenia.
9. Dodávateľ potvrdzuje, že je oboznámený s vnútornými predpismi Objednávateľa a Miesta Plnenia, a zaväzuje sa ich plne dodržiavať pri dodávaní a poskytovaní Plnenia. Dodávateľ akceptáciou Objednávky potvrdzuje, že bol s vyššie uvedenými vnútornými predpismi Objednávateľa a Miesta Plnenia zoznámený a zaväzuje sa vykonávať a dodávať Plnenie v ich súlade. V prípade porušenie vnútorných predpisov Objednávateľa a/alebo Miesta Plnenia je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
VI. Odovzdanie a prevzatie Plnenia, prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody, záručné podmienky
1. Odovzdanie Plnenia sa uskutočňuje v Mieste Plnenia. Dodávateľ je povinný bezodkladne po poskytnutí a dodaní Plnenia oznámiť túto skutočnosť Objednávateľovi a umožniť mu jeho prevzatie a kontrolu. Prevzatie Plnenia potvrdí Objednávateľ Dodávateľovi.
2. Ak budú pri odovzdávaní Plnenia zistené vady alebo nedorobky Plnenia, je ich Dodávateľ povinný odstrániť bezodkladne, inak v termíne určenom Objednávateľom. Drobné vady a nedorobky, ktoré nebránia riadnej prevádzke a užívaniu Plnenia, nie sú dôvodom pre neprevzatie Plnenia.
3. Objednávateľ je povinný, ak nebude dohodnuté inak, prevziať i čiastočné plnenie. Dodávateľ spolu s Plnením je povinný odovzdať Objednávateľovi všetku dokumentáciu vzťahujúcu sa k Plneniu.
4. K prechodu vlastníckeho práva k Plneniu a prechodu nebezpečenstva škody dochádza okamihom odovzdania Plnenia Objednávateľovi.
5. Ak zo Zmluvy, Objednávky alebo týchto Obchodných podmienok nevyplýva inak, záruka, nároky z vád Plnenia a ostatné práva a povinnosti Objednávateľa a Dodávateľa priamo alebo nepriamo súvisiace s vadami Plnenia sa spravujú príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. Dodávateľ však poskytuje Objednávateľovi záruku na Plnenie v dĺžke 24 mesiacov (ak v záručnom liste alebo inej záruke nie je uvedená dlhšia lehota), pričom v prípade, ak
Plnenie predstavuje zhotovenie stavby, je záručná doba na zhotovenie stavby 5 rokov.
VII. Predmet autorského práva
1. V prípade, ak pri Plnení a/alebo jeho časti Dodávateľom pre Objednávateľa podľa Zmluvy vznikne dielo, zachytený predmet autorského práva alebo právo súvisiace s autorským právom, prípadne chránená databáza alebo iný predmet práv duševného vlastníctva (ďalej len „Predmet autorského práva“) Dodávateľ v súlade s § 65 a nasl. zákona 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Autorský zákon“) udeľuje momentom odovzdania Plnenia Objednávateľovi, ktorý obsahuje Predmet autorského práva alebo momentom sprístupnenia Predmetu autorského práva Objednávateľovi, podľa toho ktoré nastane skôr, Objednávateľovi súhlas na použitie diela (ďalej len „Licencia“) na akýkoľvek spôsob použitia
Predmetu autorského práva podľa § 19 ods. 4 Autorského zákona, v neobmedzenom časovom a vecnom rozsahu, bez teritoriálneho obmedzenia ako nevýhradnú licenciu.
2. Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie Predmetov autorského práva v rozsahu udelenej licencie (s právom aj ďalšieho sublicencovania) alebo Licenciu previesť, k čomu Dodávateľ dáva svoj výslovný a neodvolateľný súhlas.
3. Odmena za poskytnutie Licencie, resp. sublicencie je zahrnutá v cene Plnenia. Vlastnícke práva k všetkým nosičom, na ktorých sú výstupy služieb poskytnuté, prechádzajú odovzdaním na Objednávateľa.
VIII. Záverečné ustanovenia
1. Tieto Obchodné podmienky, resp. ich použiteľné ustanovenia, platia pre všetky plnenia poskytnuté Dodávateľom Objednávateľovi v nadväznosti na Plnenie poskytnuté podľa Zmluvy, ak sa písomne Dodávateľ s Objednávateľom nedohodnú inak.
2. Právne vzťahy, práva a povinnosti Objednávateľa a Dodávateľa uvedené v Objednávke Objednávateľa alebo v osobitnej dohode, majú prednosť pred všeobecnou úpravou týchto Obchodných podmienok, t.j. odchylné dojednania a ustanovenia výslovne uvedené v Objednávke alebo v osobitnej dohode majú prednosť pred znením týchto Obchodných podmienok. Ak zvláštna úprava niektorého z ustanovení v Objednávke alebo osobitnej dohode nie je v rozpore so zodpovedajúcimi ustanoveniami týchto Obchodných podmienok, ani ich aplikáciu vyslovene nevylučuje, použije sa spoločne s nimi ako ich doplnenie.
3. Ak by sa ktorékoľvek ustanovenie týchto Obchodných podmienok a/alebo Zmluvy stalo podľa platnej právnej úpravy v akomkoľvek ohľade neplatným alebo neúčinným, nebude tým dotknutá alebo ovplyvnená platnosť, účinnosť alebo právna bezchybnosť zostávajúcich ustanovení týchto Obchodných podmienok a/alebo Zmluvy. Takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenia Obchodných podmienok a/alebo Zmluvy budú nahradené dohodou, poprípade výkladom zmluvných strán o novom obsahu daného ustanovenia, rešpektujúcou pôvodný obchodný zámer a vôľu zmluvných strán a súlad s platnou právnou úpravou.
4. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípadoch určených všeobecne záväznými právnymi predpismi a v prípadoch uvedených v týchto Obchodných podmienkach. Objednávateľ je ďalej oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak je Dodávateľ v omeškaní so splnením povinnosti začať dodávať a poskytovať Plnenie, ako aj v prípade ak je Dodávateľ v omeškaní s poskytovaním a/alebo dodávaním Plnenia. V prípade nedokončenia a neodovzdania iba časti Plnenia je Objednávateľ oprávnený odstúpiť aj len od časti Zmluvy, a to v časti týkajúcej sa nedokončeného a neodovzdaného Plnenia.
5. V prípade, že predmetom Zmluvy nie je jednorazové plnenie, je oprávnený Zmluvu ukončiť výpoveďou i/ Objednávateľ i bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 10 dní, ktorá plynie odo dňa doručenia písomnej výpovede Objednávateľa Dodávateľovi, ii/ Dodávateľ i bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 2 mesiace, ktorá plynie od
prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď Dodávateľa doručená Objednávateľovi.
6. Právne vzťahy neupravené výslovne Objednávkou, Zmluvou alebo Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
7. Akékoľvek informácie, ktoré si Dodávateľ a Objednávateľ oznámili alebo v budúcnosti oznámia v rámci jednania o Zmluve a následne v súvislosti so Zmluvou, sa považujú za dôverné, Dodávateľ je povinný zachovávať o nich mlčanlivosť a nevyužiť ich inak než pre účely plnenia Zmluvy a nesprístupniť tieto informácie tretej osobe. Táto povinnosť trvá aj po skončení Zmluvy. Týmto ustanovením nie sú dotknuté žiadne ďalšie dohody alebo zmluvy týkajúce sa dôverných informácií medzi Dodávateľom a Objednávateľom ani ďalšie povinnosti podľa príslušných ustanovení právnych predpisov týkajúcich sa obchodného tajomstva, ochrany informácií a osobných údajov a ďalších súvisiacich otázok.
8. Všetky písomnosti si zmluvné strany doručujú na adresu ich sídla / miesta podnikania v čase odoslania zásielky a považujú sa za doručenú dňom prevzatia zásielky alebo dňom odmietnutia prevziať zásielku jej adresátom. V prípade, že sa zásielka vráti ako nedoručiteľná, považuje sa za doručenú v deň jej vrátania odosielateľovi.
9. Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť pohľadávky Dodávateľa voči Objednávateľovi vzniknuté zo Zmluvy alebo v jej súvislosti na tretiu osobu. Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa započítať jeho pohľadávky voči Objednávateľovi proti pohľadávke Objednávateľa voči Dodávateľovi.
10. V prípade, ak budú Dodávateľovi za účelom poskytnutia Plnenia poskytnuté osobné údaje Objednávateľa, jeho klientov a/alebo osôb, pre ktoré Objednávateľ ako správca bytových domov obstaráva Plnenie podľa Zákona o vlastníctve bytov, je povinný s takými údajmi nakladať výlučne v nevyhnutnom rozsahu potrebnom na účely poskytnutia Plnenia, pričom je súčasne povinný plniť všetky jeho povinnosti vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov. Dodávateľ sa ďalej zaväzuje zabezpečiť, aby mlčanlivosť o týchto údajoch a ostatné povinnosti, ktoré má Dodávateľ podľa tohto bodu, riadne plnili aj všetci jeho dodávatelia, subdodávatelia, pracovníci, zamestnanci a iné osoby, prostredníctvom ktorých bude poskytovať a dodávať Plnenie.
11. Všetky spory, ktoré prípadne vyplynú zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa Dodávateľ a Objednávateľ zaväzujú riešiť prednostne vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, budú všetky spory riešené podľa slovenského hmotného a procesného práva pred vecne a miestne príslušným súdom.
* * *